Metodická pomoc

Oddelenie akvizície a metodiky

A. Sládkoviča 2, Levice
č. tel.: 036/ 63 123 34
e-mail: Tomusova.Katarina@zoznam.sk
e-mail: tkmetodika@kniznicalevice.sk


Pracovný čas      
Pondelok - Piatok 7.00 - 15.00    

Činnosť oddelenia

  • akvizícia, katalogizácia a klasifikácia knižničných dokumentov pre Tekovskú knižnicu
  • akvizícia, katalogizácia a klasifikácia knižničných dokumentov pre obecné knižnice
  • objednávanie, výber a nákup knižničných dokumentov
  • zmluvné vzťahy s obecnými úradmi, resp. obecnými knižnicami
  • aktualizácia, revízie a ochrana knižničného fondu
  • koordinácia činnosti knižníc v regióne
  • vzdelávanie knižničných pracovníkov TK a regiónu
  • vydávanie metodických materiálov
  • zoznam odoberaných periodík

Aktuality

Nový zákon o knižniciach

Smernica IFLA pre služby verejných knižníc

Štandardy pre verejné knižnice

Internetové metodické centrum


Príručka knihovníka malej knižnice

Príručka pre školského knihovníka


 
Knižničné tlačivá

Čitateľský preukaz

Čitateľský list používateľa

Knižný lístok

Knižnično-informačné systémy

 

 


 

Vzorové materiály

Darovacia listina (doc)

Obecná knižnica (doc)

Štatút obecnej knižnice (doc)

Knižničný a výpožičný poriadok (doc)

Náplň práce knihovníka (doc)

Prihláška za čitateľa (doc)

Protokol o odovzdaní obecnej knižnice (doc)

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek (doc)

Záznam o uzavretí vyraďovacieho protokolu (doc)

MDT (doc)

Osobné údaje (doc)

Vyhláška  MK SR o spôsobe vedenia odbornej  evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach (doc)

Metodický pokyn na vyraďovanie knižničných jednotiek (doc)

Zápisnica z revízie (doc)

Záznam o uzavretí prírastkového zoznamu (doc)

Usmernenie k zlučovaniu školských a obecných knižníc