Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Tekovská knižnica v Leviciach je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Tekovská knižnica v Leviciach
IČO: 36102814
DIČ: 2021433458
Sídlo: Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice
Zastúpená: Mgr. Jana Holubcová, štatutárny zástupca

Zverejnenie zadávania zákazky

Výzva na predkladanie ponúk:

1. Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach – projektová dokumentácia
2. Zabezpečenie stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok

Informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk

podľa §9 odst.9 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazkyOznámenia, výzvyŽiadosť o súťažné podkladyDátum zverejnenia v profileLehota na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach - projektová dokumentácia Výzva na ponuku (PDF, 319,0 kB) SP sa neposkytujú, viď. výzva 7.10.2013 17.10.2013, do 10.00 hod.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Výzva na ponuku (PDF, 318,9 kB) SP sa neposkytujú, podmienky uvedené vo výzve 25.11.2013 05.12.2013, do 10.30 hod.
Nákup osobného automobilu Výzva na ponuku (PDF, 64,6 kB) SP sa neposkytujú, viď. výzva 14.1.2014 24.1.2014, do 10.30 hod.

Oznámenie o výsledku zadávania zákaziek

Predmet zákazkyÚspešný uchádzačCenaDátum zverejnenia
Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach PROART ateliér s.r.o
Sládkovičova 2
934 01 Levice
Celková cena
10 000,-€
uchádzač nie je platcom DPH
21.10.2013
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 19 840,- € s DPH 17.12.2013
Nákup osobného automobilu Daniel Jantošík-CYDA,
Kálnická cesta 1/C
934 01 Levice
Celková cena s DPH:
9 915,00 €
27.1.2014

Copyright © 2006 - 2017 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET | Vyhlásenie o prístupnosti