Knižničný poriadok

Knižničný poriadok Tekovskej knižnice v Leviciach

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Tekovská knižnica v Leviciach je regionálnou verejnou knižnicou. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby svojim používateľom. Je zároveň koordinačným, metodickým, bibliografickým, vzdelávacím a informačným strediskom regiónu.

Článok 2
Na využívanie knižnično-informačných služieb knižnice má právo každý občan, ktorý sa stane čitateľom knižnice a vlastní platný čitateľský preukaz.

Knižničný poriadok upravuje vzájomné vzťahy medzi knižnicou a jej používateľmi, ako aj podmienky sprístupňovania knižnično-informačných služieb.

Článok 3
1. Knižničný a informačný fond:

 • primárny fond: knihy, brožúry, leporelá, skriptá, periodiká (noviny a časopisy), hudobniny (noty a partitúry), mapy, normy, fotodokumenty, zvukové dokumenty (gramofónové platne, CD, magnetofónové kazety a pásy, zvukové knihy), audiovizuálne dokumenty (videokazety, diafóny, mikrofiše, diafilmy, multimédiá),
 • sekundárny fond: katalógy, kartotéky, bibliografie, elektronické bázy dát, 
 • terciárny fond: bibliografie bibliografií, rešerše.

Článok 4
Knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby bezplatne.
Platené sú špeciálne služby, resp. služby, vyžadujúce poštovné a telekomunikačné náklady (rešerše, reprografické služby, medziknižničné výpožičné služby).

Knižnično-informačné služby:

 • výpožičné služby
  «absenčné (výpožičky dokumentov mimo priestorov knižnice),
  «prezenčné (výpožičky dokumentov v priestoroch čitární, resp študovní),
  «donáška knižničných dokumentov imobilným používateľom, špeciálne služby nevidiacim a slabozrakým používateľom a inak zdravotne postihnutým používateľom v rozsahu odôvodnenom ic zdravotným postihnutím 
 • medziknižničné výpožičné služby (MVS) a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MMVS),
  «sprostredkovanie výpožičiek z iných knižníc v Slovenskej republike a v zahraničí,
  «sprostredkovanie výpožičiek iným knižniciam v Slovenskej republike a v zahraničí, 
 •  rezervovanie dokumentov, 
 •  bibliograficko-informačné služby:
   «spracovávanie, vydávanie a sprístupňovanie bibliografií a informačných materiálov predovšetkým regionálneho zamerania, 
   «poskytovanie odborných knihovníckych, bibliografických a faktografických informácií (na požiadanie aj písomných), 
 •  konzultačné služby, 
 •  poskytovanie občianskych informácií, 
 •  rešeršné služby, 
 •  reprografické služby - výlučne z častí knižničných dokumentov iba používateľom knižnice v zmysle Autorského zíkona č. 618/2003 
 •  informačná a bibliografická výchova detí a mládeže, 
 •  knižničné podujatia.

Článok 5
1. Používateľom knižnice
sa môže stať: každý občan SR, ktorý má trvalé, resp. prechodné bydlisko v okrese Levice, alebo je zamestnaný, navštevuje školu v okrese Levice, prípadne môže knižnicu osobne navštevovať, 

 • cudzí štátny príslušník, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v meste, resp. v okrese Levice, 
 • inštitúcia, či organizácia ako kolektívny používateľ v meste, resp. okrese Levice s určením zodpovednej osoby.

2. Používateľom knižnice sa stane každý občan, ktorý sa zaregistruje a zaplatí členský poplatok, alebo jedndňový poplatok (na 24 hodín). 

Podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia tohto knižničného poriadku.

Článok 6
1. Čitateľský preukaz vystaví knižnica občanovi po vyplnení prihlášky :

 • občanom SR po predložení platného občianskeho preukazu,
 • deťom do 15 rokov na základe prihlášky podpísanej rodičmi, príp. zákonným zástupcom,
 • cudzím štátnym príslušníkom po predložení povolenia k pobytu v SR a platného cestovného dokladu.

V prípade akýchkoľvek zmien (mena, bydliska, školy, identifikačného dokladu a pod.) je používateľ povinný tieto zmeny nahlásiť knižnici. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, používateľ je povinný uhradiť všetky náklady s tým spojené.

2. Za vystavenie čitateľského preukazu knižnica vyberá poplatky (viď. príl. č. 1.).

3. Čitateľský preukaz sa vystavuje na 1 rok a jeho platnosť je potrebné každý rok obnovovať.

4. Čitateľský preukaz je neprenosný! Platí na využívanie služieb iba pre držiteľa preukazu. Jeho požičanie inej osobe je zakázané! Pracovník knižnice má právo overiť si totožnosť používateľa vyžiadaním občianskeho preukazu. Za prípadné zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ.

5. Stratu čitateľského preukazu je používateľ povinný vo svojom záujme nahlásť knižnici.

6. Bez predloženia čitateľského preukazu knižnica neposkytuje žiadne služby!!!

Článok 7
1. Používateľ má na základe svojho platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice, vrátane čitární, študovní a pobočiek, okrem služobných priestorov.

2. V priestoroch knižnice je čitateľ povinný:

 • odložiť si tašky a kabát na miesto k tomu určené,
 • zachovávať ticho a poriadok,
 • v prípade potreby podrobiť sa kontrolným opatreniam súvisiacim s ochranou majetku knižnice a udržiavaním poriadku,
 • rešpektovať zákaz fajčenia a nepoškodzovať majetok,
 • rešpektovať zákaz konzumácie potravín
 • vypnúť mobilný telefón.

3. Používateľ môže byť dočasne alebo i natrvalo zbavený práva využívať služby knižnice, prípade, že:

 • hrubo poruší knižničný poriadok,
 • neuhradí finančné podlžnosti, napr. za upomienky, poplatky za straty a náhrady dokumentu a pod.),
 • nedodržiava hygienické normy.

Tým však nie je zbavený povinnosti nahradiť spôsobené škody bez nároku na vrátenie zaplatených poplatkov.

Článok 8
Pripomienky, podnety, návrhy, prípadne sťažnosti môžu používatelia podávať písomne alebo ústne. Písomné odpovede knižnica vybaví v stanovenej zákonnej lehote.

II. VÝPOŽIČNÝ PORIADOK TEKOVSKEJ KNIŽNICE

Článok 9
1. Každý používateľ má právo:

 • vypožičiavať si knižničné dokumenty po predložení platného čitateľského preukazu,
 • vypožičiavať si knižničné dokumenty absenčne (domov) a prezenčne (v študovni).

O spôsobe sprístupňovania knižničných dokumentov rozhoduje knižnica v súlade so svojim poslaním, ochranou knižničných dokumentov, dostupnosťou informácií a dodržiavaním Autorského zákona.

 • vypožičať si maximálne 20 knižničných dokumentov,
 • rezervovať si vypožičaný knižničný dokument,
 • Používateľ si môže na požiadanie rezervovať vypožičaný dokument za stanovený poplatok. V prípade, že si rovnaký dokument rezervovalo viac používateľov, rozhodujúci je dátum rezervácie. Vrátenie rezervovaného dokumentu oznámi knižnica používateľovi písomne, alebo telefonicky. Ak si používateľ v lehote 10 dní rezervovaný dokument neprevezme, stráca nárok na jeho prednostné vypožičanie.
 • využívať reprografické služby – platená služba pre používateľov (knižnica na požiadanie vyhotoví kópiu časti knižničného dokumentu v súlade s Autorským zákonom),
 • využívať donáškovú službu do domu (v prípade imobilných používateľov),
 • využívať medziknižničnú výpožičnú službu, resp. medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (po zaplatení poplatku uvedeného v príl. č. 1 a pri dodržaní podmienok stanovených požičiavajúcou knižnicou).

2. Každý používateľ je povinný:

 • prebrať zodpovednosť za vypožičaný dokument,
 • chrániť knižničné dokumenty pred odcudzením, poškodením a znehodnotením (vystrihovanie z knižničných dokumentov, vpisovanie poznámok, vyberanie príloh, tabuliek, znečistenie, roztrhnutie dokumentov a pod.),
 • nahradiť škodu spôsobenú knižnici v plnom rozsahu,
 • vrátiť vypožičaný dokument v takom stave v akom ho prevzal,
 • oznámiť knižnici poškodenie, prípadne. stratu vypožičaného dokumentu a v prípade straty alebo poškodenia vypožičaného dokumentu, resp. čiarového kódu nahradiť vzniknutú škodu,
 • nahradiť stratený alebo zničený dokument rovnakým titulom. Iba v prípade, ak to nie je možné je povinný knižnici uhradiť finančnú stratu podľa charakteru knižničného dokumentu (zohľadňuje sa historická, odborná, či umelecká hodnota, resp. jedinečnosť dokumentu a pod.), pričom výšku úhrady stanoví knižnica.
 • Opraviť, resp. nahradiť poškodený knižničný dokument, príp. spôsobenú škodu podľa jej rozsahu a výšky nákladov na jej odstránenie,
 • uhradiť knižnici manipulačný poplatok za vybavenie náhrady, či opravy dokumentu, resp. za poškodenie čiarového kódu (znemožnenie identifikácie dokumentu) podľa príl. č. 1.

3. Knižnica má právo:

 • diferencovať knižničné služby podľa veku používateľa,
 • poskytovať absenčné výpožičky zvukových dokumentov výlučne nevidiacim a slabozrakým používateľom ainak zdravotne postihnutým používateľom v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihmutím,
 • zakázať výpožičné služby používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou, príp. za hrubé porušenie knižničného a výpožičného poriadku,
 • skrátiť výpožičnú lehotu niektorých dokumentov.

Článok 10
1. Výpožičná lehota knižničných dokumentov: 

 • knihy - 30 dní
 • periodiká - 7 dní

2. a) Predĺženie výpožičnej lehoty je možné na požiadanie čitateľa, ak: používateľ nemá voči knižnici žiadne podlžnosti (členský príspevok, upomienka a pod.), knižničný dokument nie je rezervovaný pre iného používateľa.

Výpožičnú lehotu jedného knižničného dokumentu je možné predĺžiť maximálne trikrát.

2. b) Skrátenie výpožičnej lehoty je možné, ak o niektorý knižničný dokument prejavilo záujem viac používateľov.

3. Za nedodržanie výpožičnej doby je používateľ povinný zaplatiť poplatok z omeškania bez vyzvania. Celý proces upomínania sa realizuje automaticky, prostredníctvom výpočtovej techniky, a to bez písomného upozornenia, formou SMS, alebo písomne  (prvá, druhá, tretia,  riaditeľská upomienka).

Výška poplatkov je uvedená v (prílohe č. 1.).

4. Ak používateľ nevráti knižničný dokument ani po riaditeľskej upomienke, knižnica vymáha jeho vrátenie prostredníctvom Mestskej polície v Leviciach.

5. Ak používateľ nevráti knižničný dokument ani po postúpení veci na Mestskú políciu, knižnica vymáha jeho vrátenie prostredníctvom súdu.

Článok 11
Medziknižničná výpožičná služba

1. Každý používateľ má právo:

2. Knižnica má právo vypožičať dokument inej knižnici v rámci MVS pre jej čitateľov v súlade so zásadami ochrany a sprístupňovania knižičných fondov,

 • odmietnuť výpožičky používateľovi, ktorý nedodržal zásady MVS
 • odmietnuť výpožičky inej knižnici, ak nedodržala zásady MVS
 • žiadať náhradu škôd od inej knižnice v prípade, že poškodila alebo stratila vypožičaný dokument.

Článok 12

III. PORIADOK ŠTUDOVNÍ A ČITÁRNÍ


1. Knižnica poskytuje používateľom možnosť prezenčného štúdia vo všetkých oddeleniach v priestoroch k tomu určených (ďalej len študovne).

2. Používateľ je povinný:

 • predložiť platný čitateľský preukaz pred vstupom do študovne (preukaz si pracovník knižnice ponechá až do odchodu používateľa), alebo zaplatiť jednodňový poplatok, ktorý ho oprávňuje využívať obmedzené knižnično-informačné služby,
 • odložiť si kabát, aktovku, tašku a pod. v priestore na to určenom (za cenné veci knižnica nezodpovedá),
 • zachovávať ticho a poriadok,
 • nahlásiť pracovníkovi knižnice vlastné študijné materiály pri vstupe,
 • vypnúť mobilný telefón a zachovávať ticho v študovni,
 • vyplniť tlačivo o prezenčnej výpožičke a odovzdať ho pracovníkovi knižnice,
 • rešpektovať zákaz fajčenia a konzumácie potravín,
 • chrániť knižničný fond,
 • dodržiavať hygienické zásady.


3. Používateľ má právo: 

 • využívať knižničné fondy, ktoré knižnica sprístupňuje výlučne prezenčne,
 • žiadať o sprístupnenie zvukových dokumentov, videokaziet, multimédií a pod. v priestoroch k tomu určených,
 • využívať bibliograficko-informačné, konzultačné, resp. reprografické služby.


Článok 13
Výnimky z knižničného poriadku povoľuje výlučne riaditeľ knižnice.

Nadobudnutím účinnosti tohto Knižničného a Výpožičného poriadku stráca účinnosť predchádzajúci Knižničný a Výpožičný poriadok, vydaný 23.8.2002 a všetky jeho dodatky.
Tento knižničný poriadok nadobúda účinnosť dňom 5.9.2011.

Mgr. Jana Holubcová, v. r.
riaditeľka TK v Leviciach

V Leviciach, 31.8.2011

© 2006 Tekovská knižnica v Leviciach. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.