Knižničný poriadok

Knižničný poriadok Tekovskej knižnice v Leviciach

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Tekovská knižnica v Leviciach je regionálnou verejnou knižnicou. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby svojim používateľom. Je zároveň koordinačným, metodickým, bibliografickým, vzdelávacím a informačným strediskom regiónu.

Článok 2
Na využívanie knižnično-informačných služieb knižnice má právo každý občan, ktorý sa stane čitateľom knižnice a vlastní platný čitateľský preukaz.

Knižničný poriadok upravuje vzájomné vzťahy medzi knižnicou a jej používateľmi, ako aj podmienky sprístupňovania knižnično-informačných služieb.

Článok 3
1. Knižničný a informačný fond:

 • primárny fond: knihy, brožúry, leporelá, skriptá, periodiká (noviny a časopisy), hudobniny (noty a partitúry), mapy, normy, fotodokumenty, zvukové dokumenty (gramofónové platne, CD, magnetofónové kazety, zvukové knihy), elektronické dokumenty (CD-ROM), audiovizuálne dokumenty (videokazety, diafóny, mikrofiše, diafilmy, multimédiá),
 • sekundárny fond: elektronický katalóg, kartotéky, elektronické bázy dát, bibliografie a rešerše.

Článok 4
Knižnica poskytuje základné knižnično-informačné služby bezplatne.
Platené sú špeciálne služby, resp. služby, vyžadujúce poštovné a telekomunikačné náklady (rešerše, reprografické služby, medziknižničné výpožičné služby).

1.  Základné knižnično-informačné služby:

 • výpožičné služby
  «absenčné (mimo priestorov knižnice),
  «prezenčné (v priestoroch čitární, resp študovní),
 •  bibliograficko-informačné služby:
   «spracovávanie, vydávanie a sprístupňovanie bibliografií a informačných materiálov predovšetkým regionálneho zamerania, 
 •  referenčné služby: poskytovanie odborných knihovníckych, bibliografických a faktografických informácií (aj digitálne),
 •  konzultačné služby, 
 •  internetové služby, 
 •  informačná a bibliografická výchova detí a mládeže, 
 •  knižničné podujatia.

2. Špeciálne knižnično-informačné služby bezplatné

 • služby nevidiacim a slabozrakým a inak zdravotne postihnutým používateľom v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím,
 • donáška knižničných dokumentov imobilným používateľom.

3. Špeciálne knižnično-informačné služby platené

 • rezervovanie dokumentov,
 • rešeršné služby,
 • reprografické služby - výlučne z častí knižničných dokumentov iba používateľom knižnice v zmysle Autorského zákona č. 618/2003,
 • medziknižničné výpožičné služby (MVS) a medziknižničné výpožičné služby (MMVS): sprostredkovanie výpožičiek z iných knižníc v Slovenskej republike a v zahraničí.

Článok 5
1. Používateľom knižnice
sa môže stať: každý občan SR, ktorý má trvalé, resp. prechodné bydlisko v okrese Levice, alebo je zamestnaný, navštevuje školu v okrese Levice, prípadne môže knižnicu osobne navštevovať, 

 • cudzí štátny príslušník, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v meste, resp. v okrese Levice, 
 • inštitúcia, či organizácia ako kolektívny používateľ v meste, resp. okrese Levice s určením zodpovednej osoby.

2. Používateľom knižnice sa stane každý občan, ktorý sa zaregistruje a zaplatí členský poplatok, alebo jedndňový poplatok (na 24 hodín). 

Podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia tohto knižničného poriadku.

Článok 6
1.
V zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov vystaví knižnica občanovi po vyplnení a podpísaní prihlášky, na ktorej vyjadrí súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov v povinne stanovenom rozsahu čitateľský preukaz:

 • občanom SR po predložení platného občianskeho preukazu,
 • deťom do 15 rokov na základe prihlášky podpísanej rodičmi, príp. zákonným zástupcom, ktorý musí uviesť aj svoje osobné údaje v povinne stanovenom rozsahu
 • cudzím štátnym príslušníkom po predložení povolenia k pobytu v SR a platného cestovného dokladu.

V prípade akýchkoľvek zmien (mena, bydliska, školy, identifikačného dokladu a pod.) je používateľ povinný tieto zmeny nahlásiť knižnici. Ak je knižnica nútená tieto údaje zisťovať sama, používateľ je povinný uhradiť všetky náklady s tým spojené.

2. Za vystavenie čitateľského preukazu knižnica vyberá poplatky (viď. príl. č. 1.).

3. Čitateľský preukaz sa vystavuje na 365 dní a jeho platnosť je potrebné každý rok obnovovať.

4. Čitateľský preukaz je neprenosný! Platí na využívanie služieb iba pre držiteľa preukazu. Jeho požičanie inej osobe je zakázané! Pracovník knižnice má právo overiť si totožnosť používateľa vyžiadaním občianskeho preukazu. Za prípadné zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ.

5. Stratu čitateľského preukazu je používateľ povinný vo svojom záujme nahlásť knižnici.

6. Bez predloženia čitateľského preukazu knižnica neposkytuje žiadne služby!!!

Článok 7
1. Používateľ má právo.

 • voľného prístupu do všetkých čitateľských priestorov knižnice, vrátane čitární, študovní a pobočiky, okrem služobných priestorov, a to na základe svojho platného čiteteľského preukazu.

2. V priestoroch knižnice je čitateľ povinný:

 • odložiť si tašky a kabát na miesto k tomu určené,
 • zachovávať ticho a poriadok,
 • v prípade potreby podrobiť sa kontrolným opatreniam súvisiacim s ochranou majetku knižnice a udržiavaním poriadku,
 • rešpektovať zákaz fajčenia a nepoškodzovať majetok,
 • rešpektovať zákaz konzumácie potravín
 • vypnúť mobilný telefón.

3. Používateľ môže byť dočasne alebo i natrvalo zbavený práva využívať služby knižnice, prípade, že:

 • hrubo poruší knižničný poriadok,
 • neuhradí finančné podlžnosti, napr. za upomienky, poplatky za straty a náhrady dokumentu a pod.),
 • nedodržiava hygienické normy.

Tým však nie je zbavený povinnosti nahradiť spôsobené škody bez nároku na vrátenie zaplatených poplatkov.

Článok 8
Pripomienky, podnety, návrhy, prípadne sťažnosti môžu používatelia podávať písomne alebo ústne. Písomné odpovede knižnica vybaví v stanovenej zákonnej lehote.

II. VÝPOŽIČNÝ PORIADOK TEKOVSKEJ KNIŽNICE

Článok 9
1. Každý používateľ má právo:

 • vypožičiavať si knižničné dokumenty po predložení platného čitateľského preukazu,
 • vypožičiavať si knižničné dokumenty absenčne (domov) a prezenčne (v študovni).

O spôsobe sprístupňovania knižničných dokumentov rozhoduje knižnica v súlade so svojim poslaním, ochranou knižničných dokumentov, dostupnosťou informácií a dodržiavaním Autorského zákona.

 • vypožičať si maximálne 20 knižničných dokumentov,
 • rezervovať si vypožičaný knižničný dokument,
 • Používateľ si môže na požiadanie rezervovať vypožičaný dokument za stanovený poplatok. V prípade, že si rovnaký dokument rezervovalo viac používateľov, rozhodujúci je dátum rezervácie. Vrátenie rezervovaného dokumentu oznámi knižnica používateľovi písomne, alebo telefonicky. Ak si používateľ v lehote 10 dní rezervovaný dokument neprevezme, stráca nárok na jeho prednostné vypožičanie.
 • využívať reprografické služby – platená služba pre používateľov (knižnica na požiadanie vyhotoví kópiu časti knižničného dokumentu v súlade s Autorským zákonom),
 • využívať donáškovú službu do domu (v prípade imobilných používateľov),
 • využívať medziknižničnú výpožičnú službu, resp. medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (po zaplatení poplatku uvedeného v príl. č. 1 a pri dodržaní podmienok stanovených požičiavajúcou knižnicou).

2. Každý používateľ je povinný:

 • prebrať zodpovednosť za vypožičaný dokument,
 • chrániť knižničné dokumenty pred odcudzením, poškodením a znehodnotením (vystrihovanie z knižničných dokumentov, vpisovanie poznámok, vyberanie príloh, tabuliek, znečistenie, roztrhnutie dokumentov a pod.),
 • nahradiť škodu spôsobenú knižnici v plnom rozsahu,
 • vrátiť vypožičaný dokument v takom stave v akom ho prevzal,
 • oznámiť knižnici poškodenie, prípadne. stratu vypožičaného dokumentu a v prípade straty alebo poškodenia vypožičaného dokumentu, resp. čiarového kódu nahradiť vzniknutú škodu,
 • nahradiť stratený alebo zničený dokument rovnakým titulom. Iba v prípade, ak to nie je možné je povinný knižnici uhradiť finančnú stratu podľa charakteru knižničného dokumentu (zohľadňuje sa historická, odborná, či umelecká hodnota, resp. jedinečnosť dokumentu a pod.), pričom výšku úhrady stanoví knižnica.
 • opraviťpoškodený knižničný dokument, príp. uhradiť spôsobenú škodu podľa jej rozsahu a výšky nákladov na jej odstránenie,
 • uhradiť knižnici manipulačný poplatok za vybavenie náhrady, či opravy dokumentu, resp. za poškodenie čiarového kódu (znemožnenie identifikácie dokumentu) podľa príl. č. 1.

3. Knižnica má právo:

 • diferencovať knižničné služby podľa veku používateľa,
 • poskytovať absenčné výpožičky zvukových dokumentov výlučne nevidiacim a slabozrakým používateľom ainak zdravotne postihnutým používateľom v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihmutím,
 • zakázať výpožičné služby používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou, príp. za hrubé porušenie knižničného a výpožičného poriadku,
 • skrátiť výpožičnú lehotu niektorých dokumentov.

Článok 10
1. Výpožičná lehota knižničných dokumentov: 

 • knihy - 30 dní
 • periodiká - 7 dní

2. a) Predĺženie výpožičnej lehoty je možné na požiadanie čitateľa, ak: používateľ nemá voči knižnici žiadne podlžnosti (členský príspevok, upomienka a pod.), knižničný dokument nie je rezervovaný pre niekoho iného.

2. b) Skrátenie výpožičnej lehoty je možné, ak o niektorý knižničný dokument prejavilo záujem viac používateľov.

3. Za nedodržanie výpožičnej doby je používateľ povinný zaplatiť poplatok z omeškania bez vyzvania. Celý proces upomínania sa realizuje automaticky, prostredníctvom výpočtovej techniky, a to bez písomného upozornenia, formou SMS, alebo písomne  (prvá, druhá, tretia,  riaditeľská upomienka).

Výška poplatkov je uvedená v (prílohe č. 1.).

4. Ak používateľ nevráti knižničný dokument ani po riaditeľskej upomienke, knižnica vymáha jeho vrátenie prostredníctvom Mestskej polície v Leviciach.

5. Ak používateľ nevráti knižničný dokument ani po postúpení veci na Mestskú políciu, knižnica vymáha jeho vrátenie prostredníctvom súdu.

Článok 11
Medziknižničná výpožičná služba

1. Každý používateľ má právo:

2. Knižnica má právo

 • vypožičať dokument inej knižnici v rámci MVS pre jej čitateľov v súlade so zásadami ochrany a sprístupňovania knižičných fondov,
 • odmietnuť výpožičky používateľovi, ktorý nedodržal zásady MVS
 • odmietnuť výpožičky inej knižnici, ak nedodržala zásady MVS
 • žiadať náhradu škôd od inej knižnice v prípade, že poškodila alebo stratila vypožičaný dokument.

III. PORIADOK ŠTUDOVNÍ A ČITÁRNÍ

Článok 12
1. Knižnica v priestoroch študovní a čitárni poskytuje používateľom možnosť prezenčného štúdia vo všetkých oddeleniach poskytujúcich knižnično-informačné služby. Knižnica v priestoroch k tomu určeným poskytuje bezplatné internetové služby.

2. Knižnica má právo:

 • časovo obmedziť dĺžku práce používateľa,
 • zakázať využívanie služieb používateľovi, ktorý nerešpektuje pokyny pracovníkov knižnice,
 • zakázať prístup k službám internetu používateľovi, ktorý ich nevyužíva v súlade s platnými právnymi a morálnymi normami. 

3. Používateľ má právo: 

 • využívať knižničné fondy, ktoré knižnica sprístupňuje výlučne prezenčne,
 • využívať bibliograficko-informačné, konzultačné, resp. reprografické služby,
 • využívať služby internetu.

4. Používateľ je povinný:

 • predložiť platný čitateľský preukaz pred vstupom do študovne (preukaz si pracovník knižnice ponechá až do odchodu používateľa), alebo zaplatiť jednodňový poplatok, ktorý ho oprávňuje využívať obmedzené knižnično-informačné služby,
 • odložiť si kabát, aktovku, tašku a pod. v priestore na to určenom (za cenné veci knižnica nezodpovedá),
 • zachovávať ticho a poriadok,
 • nahlásiť pracovníkovi knižnice vlastné študijné materiály pri vstupe,
 • vypnúť mobilný telefón a zachovávať ticho v študovni,
 • vyhotoviť záznam o prezenčnej výpožičke,
 • v prípade využívania internetových služieb nahlásiť požadované údaje do evidenčnej knihy,
 • nahlásiť zistené poruchy a nedostatky pracovníkom knižnice a zdržovať sa akýchkoľvek zasahov do technického a programového vybaveniapočítačov,
 • rešpektovať zákaz fajčenia a konzumácie potravín, 
 • chrániť knižničný fond, vybavenie a zariadenie knižnice,
 • dodržiavať hygienické zásady.


Článok 13
Výnimky z knižničného poriadku povoľuje výlučne riaditeľ knižnice.

Nadobudnutím účinnosti tohto Knižničného a Výpožičného poriadku stráca účinnosť predchádzajúci Knižničný a Výpožičný poriadok, vydaný 31.8.2011 a všetky jeho dodatky.
Tento Knižničný a Výpožičný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.11.2014.

Mgr. Jana Holubcová, v. r.
riaditeľka TK v Leviciach

V Leviciach, 30.10.2014

© 2006 Tekovská knižnica v Leviciach. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.