Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Novinky

Spomíname na Richarda MarsinuVo veku nedožitých 98 rokov zomrel včera, 25. marca 2021 profesor Richard Marsina, výnimočný slovenský historik, archivár, špičkový znalec slovenského a uhorského stredoveku, najmä listinného materiálu, zostavovateľ Slovenského diplomatára (Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae).

Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. sa narodil sa 4. mája 1923 v Šahách. Po štúdiu na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave pracoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV), bol vedúcim výskumného pracoviska SAV v Budapešti. Ako archivár pôsobil dlhé roky v Archíve mesta Bratislavy, Pôdohospodárskom archíve a Štátnom ústrednom archíve v Bratislave (dnes Slovenský národný archív), potom ako vedecký pracovník v Historickom ústave SAV v Bratislave a po roku 1997 aj v Slovenskom historickom ústave Matice slovenskej. Bol pedagógom na Katedre histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Dosiahol hodnosť docenta i profesora a Prešovská univerzita mu udelila aj titul doctor honoris causa. Zaoberal sa diplomatikou, dejinami miest a stredovekými dejinami Slovenska i Uhorska.

Po vzniku samostatného Slovenska v roku 1993 mal výrazný vplyv na posilňovanie historického povedomia Slovákov ako štátotvorného národa. Napriek tomu, že mohol slobodne uplatniť národný a religiózny moment, ani v jednej jeho práci nenájdeme zaujatosť voči iným národom.

Profesor Richard Marsina bol jedným zo zakladateľov modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických. Boli mu udelené viaceré vyznamenania, napr. štátne vyznamenanie SR Pribinov kríž III. triedy za celoživotné dielo v oblasti modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických, pamätná medaila Matice slovenskej sv. Cyrila a Metoda, Cena Daniela Rapanta.

Česť jeho pamiatke a nech odpočíva v pokoji.

Spracovala: Mgr. Anna Medzihradská

Copyright © 2006 - 2023 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti