Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Súčasnosť

Súčasnosť

Zo súčasnosti Tekovskej knižnice v Leviciach

V súčasnosti je Tekovská knižnica v Leviciach regionálnou verejnou knižnicou, ktorá zároveň plní funkciu mestskej knižnice. Knižnica je informačným, bibliografickým, koordinačným a vzdelávacím strediskom knižníc levického regiónu.

Napriek tomu, že má knižnica každoročne oveľa nižší objem finančných prostriedkov na doplňovanie KF aj v súčasnosti sa snaží rozširovať knižnično-informačné služby a sústreďuje svoju pozornosť najmä na kvalitu poskytovaných KIS.

S automatizáciou knižničných činností začala TK už v roku 1991. Začiatok automatizácie bol spojený s hardvérovými i softvérovými problémami. Knižnica postupne vystriedala knižničné programy ISIS a SMARTLIB, v ktorom začala spracovávať KF. Po zmene knižničného programu na LIBRIS v roku 1996 začala knižnica definitívne pripravovať automatizáciu knižnično-informačných služieb. V roku 1998 knižnica automatizovala výpožičný proces v oddelení literatúry pre deti, potom postupne v oddelení odbornej literatúry a oddelení beletrie. V tom istom roku po prvýkrát sprístupnila verejnosti tiež internetové služby na jedinom PC. V roku 2000 knižnica síce už poskytovala automatizované KIS, ale v každej budove mala čiastkové databázy používateľov aj výpožičiek, ktoré bolo potrebné zhrávať spolu. Významnou udalosťou v oblasti automatizácie bolo v roku 2000 uskutočnenie historicky prvej revízie KF automatizovaným spôsobom. V rokoch 2000-2004 knižnica postupne mikrovlnným pripojením zabezpečila prepojenie troch objektov a všetkých oddelení služieb a od roku 2004 začala poskytovať plnoautomatizované knižnično-informačné služby. Vďaka mikrovlnnému pripojeniu vo všetkých troch budovách knižnica momentálne poskytuje používateľom internetový prístup prostredníctvom 8 PC. V roku 2006 knižnica sprístupnila svoju webovú stránku, na ktorej je aj on-line katalóg. Na zabezpečenie kvalitnejšej ochrany KF knižnica nainštalovala systém elektronickej ochrany KF v oddelení odbornej literatúry.

Počas svojho vývoja dosiahla knižnica úroveň profesionálnej kultúrnej inštitúcie, ktorá slúži všetkým čitateľom a používateľom mesta i regiónu bez rozdielu. Knižnica sa stala známou na Slovensku nielen kvalitnou bibliografickou a metodickou činnosťou, ale aj vysokou úrovňou prípravy a realizácie knižničných podujatí, systematickou prácou s deťmi a mládežou a tiež prácou s hendikepovanými používateľmi.

Napriek tomu, že knižnica dosahuje v odborných činnostiach veľmi dobré výsledky a vyvíja rôznorodé aktivity, počas celej svojej histórie zápasila s priestorovými problémami, o čom svedčí aj množstvo sťahovaní. Knižnica ich spolu absolvovala neuveriteľných dvadsaťštyri! Ani po všetkých týchto sťahovaniach TK dodnes nie je umiestnená vo vlastnej účelovej budove, ale v troch od seba navzájom vzdialených objektoch. Snahou knižnice je získať účelovú budovu, v ktorej by mohla poskytovať kvalitnejšie a predovšetkým komplexné knižnično-informačné služby pre svojich používateľov. Želaním všetkých pracovníkov našej knižnice je, aby to „jubilejné“ dvadsiatepiate sťahovanie bolo naozaj posledným sťahovaním do vlastnej účelovej budovy.

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti