Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

Služby a poplatky: Poplatky

Poplatky

Poplatky ku Knižničnému a Výpožičnému poriadku zo dňa 29.6.2015

Platný od 1.7.2015

1. Členské poplatky na rok
Dospelí a mládež od 15 rokov 4 €
Deti do 15 rokov 2 €
Občania nad 60 rokov (dôchodcovia) 2 €
Občania ZŤP/S (so sprievodom), slabozrakí bezplatne 
Občania nad 70 rokov bezplatne
Jednorazový poplatok (24 hodín) 1 €
 
2. Poplatky za porušenie knižničného poriadku
Strata čitateľského preukazu dospelí
deti
1 €
0,50 €
 
Strata knižničného dokumentu náhrada knižničného dokumentu alebo fotokópia dokumentu alebo úhrada dvojnásobku ceny knihy + 2,50 € + manipulačný poplatok:
dospelí - 2 €
deti - 1 €
Poškodenie knižničného dokumentu náhrada knižničného dokumentu alebo fotokópia poškodených častí dokumentu alebo uhradenie nákladov TK na opravu
Poškodenie čiarového kódu na knižničnom dokumente dospelí
deti
1 €
0,50 €
 
Neoznámenie zmeny adresy a osobných údajov
(v prípade, ak knižnici vzniknú náklady na ich zisťovanie)
dospelí
deti
2 €
2 €
 
 
3. Poplatky za nedodržanie výpožičnej doby za každý vypožičaný dokument
0. upomienka
(poplatok za omeškanie bez písomného upozornenia)
dospelí
deti
0,15 €
0,10 €
za každý vypožičaný dokument
za každý vypožičaný dokument
1. upomienka
(písomné upozornenie alebo upozornenie SMS správou)
dospelí
deti
0,35 €
0,20 €
za každý vypožičaný dokument
za každý vypožičaný dokument 
2. upomienka dospelí
deti
0,50 €
0,30 €
za každý vypožičaný dokument
za každý vypožičaný dokument
3. upomienka dospelí
deti
0,70 €
0,40 €
za každý vypožičaný dokument
za každý vypožičaný dokument 
Riaditeľská upomienka  dospelí
deti
4 €
3 €
+ všetky neuhradené poplatky za predchádzajúce upomienky
Súdne vymáhanie podľa právoplatného rozhodnutia súdu
 
4. Rezervácia knižničného dokumentu
Manipulačný poplatok 0,50 €
 
5. Medziknižničné výpožičné služby (MVS)
vypožičanie knihy 2 €
xerokópia dokumentu - manipulačný poplatok + refundácia poplatku za reprografické služby 2,50 €
poskytnutie xerokópie z KF TK iným knižniciam (viď. poplatky za reprografické služby)
 
6. Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MMVS)
vypožičanie kníh - refundácia všetkých poplatkou spojených so zabezpečením služby  + záloha 6,50 € 
xerokópia dokumentu - refundácia poplatku stanoveného sprostredkujúcou knižnicou
 
7. Rešeršné služby
poplatok za rešerš 3,50 €
 
8. Reprografické služby
jedna strana A4 0,10 €
jedna strana A3 0,20 €
tlač z tlačiarní - jedna strana A4 0,20 €
   
9. Iné služby
       

Copyright © 2006 - 2022 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti