Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Tekovská knižnica v Leviciach

Tekovská knižnica v Leviciach je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písmena d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytovanie služieb, koncesie a súťaže návrhov.

Adresa: 
Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice 

Štatutárny zástupca:
PhDr. Vlasta Kollárová, riaditeľka knižnice

Internetová adresa:
www.kniznicalevice.sk

Elektronická pošta:
tklevice@kniznicalevice.sk

Telefonický kontakt:
036/6312 802, 036/6312 334

IČO: 36102814
DIČ: 2021433458 
IČ DPH: Tekovská knižnica v Leviciach nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK03 8180 0000 0070 0031 1644

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Tünde Trhanová, ekonómka
Telefonický kontakt: 036/6312 334
e-mailový kontakt: tkekonomicke@kniznicalevice.sk

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti