Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Tekovská knižnica v Leviciach

Tekovská knižnica v Leviciach je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písmena d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona. Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytovanie služieb, koncesie a súťaže návrhov.

Adresa: 
Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice 

Štatutárny zástupca:
PhDr. Vlasta Kollárová, riaditeľka knižnice

Internetová adresa:
www.kniznicalevice.sk

Elektronická pošta:
tklevice@kniznicalevice.sk

Telefonický kontakt:
036/6312 802, 036/6312 334

IČO: 36102814
DIČ: 2021433458 
IČ DPH: Tekovská knižnica v Leviciach nie je platcom DPH

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK03 8180 0000 0070 0031 1644

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Tünde Trhanová, ekonómka
Telefonický kontakt: 036/6312 334
e-mailový kontakt: tkekonomicke@kniznicalevice.sk
Zverejnenie zadávania zákazky

Výzva na predkladanie ponúk:

1. Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach – projektová dokumentácia
2. Zabezpečenie stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok

Informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk

podľa §9 odst.9 zákona č.25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazkyOznámenia, výzvyŽiadosť o súťažné podkladyDátum zverejnenia v profileLehota na predkladanie ponúk
Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach - projektová dokumentácia Výzva na ponuku (PDF, 319,0 kB) SP sa neposkytujú, viď. výzva 7.10.2013 17.10.2013, do 10.00 hod.
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Výzva na ponuku (PDF, 318,9 kB) SP sa neposkytujú, podmienky uvedené vo výzve 25.11.2013 05.12.2013, do 10.30 hod.
Nákup osobného automobilu Výzva na ponuku (PDF, 64,6 kB) SP sa neposkytujú, viď. výzva 14.1.2014 24.1.2014, do 10.30 hod.

Oznámenie o výsledku zadávania zákaziek

Predmet zákazkyÚspešný uchádzačCenaDátum zverejnenia
Rekonštrukcia budovy oddelenia beletrie Tekovskej knižnice v Leviciach PROART ateliér s.r.o
Sládkovičova 2
934 01 Levice
Celková cena
10 000,-€
uchádzač nie je platcom DPH
21.10.2013
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 19 840,- € s DPH 17.12.2013
Nákup osobného automobilu Daniel Jantošík-CYDA,
Kálnická cesta 1/C
934 01 Levice
Celková cena s DPH:
9 915,00 €
27.1.2014

Copyright © 2006 - 2021 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti