Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Vážení používatelia,

rešpektujeme Vaše súkromie a ochranu osobných údajov, preto zhromažďujeme len také informácie, ktoré potrebujeme na konkrétne účely. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon“) spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok:

PREVÁDZKOVATEĽ (ďalej TK)

Tekovská knižnica v Leviciach, Ul. A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice IČO: 36102814, je prevádzkovateľom knižnično-informačného systému  Da Winci, ktorého môžete kontaktovať vo veci uplatnenia vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov. Dotknutá osoba môže  kontaktovať zodpovednú osobu v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR. Odpovieme vám bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca, prípadne do dvoch mesiacov, ak sú splnené zákonné podmienky na predĺženie tejto lehoty. 

Zodpovedná osoba: Eva Bajanová:

  • č.t. +421 036 6312334
  • e-mail: zodpovednaosoba@kniznicalevice.sk
  • poštová adresa: Tekovská knižnica v Leviciach, Ochrana osobných údajov, Ul. A. Sládkoviča 2,  934 68 Levice

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME A PREČO?

Pri prihlasovaní  za  používateľa knižnično-informačných služieb knižnice v zmysle § 18 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.  ste povinný/á pre účely poskytovania knižnično-informačných služieb poskytnúť nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo, emailová adresa a u detí aj meno, priezvisko, adresa a číslo dokladu totožnosti zákonného zástupcu dieťaťa. Pričom je registrovaný používateľ  (resp. zákonný zástupca) povinný bezodkladne informovať TK o každej zmene osobných údajov.

Dobrovoľné je poskytnutie Vášho súhlasu s fotografovaním a zhotovovaním videozáznamov z podujatí knižnice pre verejnosť  a informovaním o marketingových aktivitách knižnice (organizovaných podujatiach a službách knižnice).

Tento súhlas vyznačujete priamo v prihláške používateľa a môžete ho kedykoľvek odvolať ústne, písomne,  resp. e-mailom.

AKÝM SPÔSOBOM A AKO DLHO BUDEME VAŠE ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ?

Osobné údaje budú spracúvané  v evidencii používateľov knižnično-informačných služieb v rozsahu uvedenom v prihláške. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súlade s Knižničným a výpožičným poriadkom TK.

TK bude spracúvať a využívať osobné údaje po dobu trvania registrácie a tri roky po jej skončení.

KTO BUDE SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne poverenými zamestnancami TK. K vašim osobným údajom budú mať prístup tretie strany len v rozsahu potrebným na zabezpečenie prevádzky softvéru a hardvéru. S týmito dodávateľmi má TK uzavreté zmluvy o ochrane OÚ podľa GDPR. Vaše OÚ nebudú prenášané do iných krajín.

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

a) Právo na prístup
b) Právo na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov
c) Právo na vymazanie  vašich osobných údajov
d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
e) Právo na prenosnosť údajov
f)  Právo namietať
g) Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
h) Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na spôsob, akým sú Vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu zodpovednú osobu. Všetky Vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný so spôsobom spracúvania osobných údajov, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov SR, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; č.t.: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Spracovala: Eva Bajanová, Zodpovedná osoba GDPR

V Leviciach, dňa 24. 5. 2018                                                Mgr. Jana Holubcová, riaditeľka TK

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti