Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

O nás: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Opatrenia Tekovskej knižnice v Leviciach platné v zmysle §2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám od 1.1.2001

1. Tekovská knižnica v Leviciach (ďalej TK) je v zmysle §2 zákona č. 211/2000 povinnou osobou, ktorá informácie zverejní spôsobom, umožňujúcim hromadný prístup - t. z. prostredníctvom siete internet.

2. TK vo všetkých oddeleniach, poskytujúcich knižnično-informačné služby povinne zverejní:
• Štatút a Organizačný poriadok
• výpožičný čas jednotlivých oddelení
• informácie o mieste, čase a spôsobe podania žiadosti a poskytnutia informácií
• informácie o postupe TK pri vybavovaní žiadosti o informáciu, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať
• Výpožičný poriadok
• sadzobník správnych poplatkov za vykonávané správne úkony - sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

3. TK je povinná sprístupniť všetky informácie, ktoré má k dispozícii, predovšetkým informácie, týkajúce sa hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu.

4. Pracoviskom zabezpečujúcim a zodpovedným za včasné a pravdivé poskytnutie informácií je riaditeľstvo TK.

5. Evidenciu všetkých podaných žiadostí vedie riaditeľstvo TK.

6. Evidencia obsahuje predovšetkým:
• dátum podania žiadosti, obsah žiadosti, formu podania (ústne, písomne, faxom a pod.) a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,
• výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti (napr. poskytnutie informácie, v akej forme, výzva na doplnenie, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inému orgánu)

7. Spis týkajúci sa poskytnutia informácie sa po vybavení ukladá na riaditeľstve. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti, vrátane informácie o spôsobe vybavenia. Všetky písomnosti musia byť označené číslom z centrálnej evidencie.

8. V prípade podania ústnej žiadosti táto musí byť zaevidovaná na formulári o prijatí ústnej žiadosti.

9. Vo výzve na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti sa určuje lehota minimálne 7 dní. Po jej uplynutí sa vec odloží bez vydania rozhodnutia.

10. Informácia na základe žiadosti sa poskytne po preukázaní uhradenia materiálnych nákladov spojených s jej poskytnutím. TK môže zaplatenie úhrady odpustiť v súlade s osobitným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným MF SR.

11. Informácie na základe žiadosti sa sprístupňujú najmä:
• ústne (telefonicky),
• písomne,
• elektronickou poštou,
• prípadne nahliadnutím do spisu, s možnosťou vyhotovenia kópie.

12. Informáciu je potrebné sprístupniť formou určenou žiadateľom a až keď nie je možné sprístupniť ju touto formou, po dohode so žiadateľom nasledujú všetky ostatné možnosti. Prihliada sa pri tom k charakteru informácie, k spôsobu podania žiadosti a tiež k technickým možnostiam TK.

13. Žiadosť treba vybaviť do 10 dní od jej podania, v odôvodnených prípadoch do 20 dní (je potrebné uviesť dôvod a oznámiť to žiadateľovi).

14. V prípade, že TK nedisponuje požadovanými informáciami, žiadosť postúpi do 5 dní od jej podania príslušnej povinnej osobe. Ak takáto povinná osoba nie je známa, TK vydá do 10 dní od podania žiadosti rozhodnutie o odmietnutí.

15. TK musí zabezpečiť, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti o obmedzení prístupu k informáciám.

16. V prípade, ak časť požadovanej informácie (dokumentu) spadá pod výnimky podľa § 8 - § 11 zákona č. 211/2000 (obmedzenie prístupu k informáciám z dôvodu ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov, je možné sprístupniť iba časť dokumentu, ktorá je verejne prístupná. K informáciám neprístupným čiastočne alebo celkom je potrebné vždy poskytnúť tzv. sprievodné informácie podľa §4 ods. 4 zákona č. 211/2000 o dôvode odmietnutia, o dobe počas ktorej odmietnutie trvá a kedy bude opätovne preskúmané.

17. Informácie sa poskytujú aj z neukončeného správneho konania. Pri ich sprístupňovaní je treba dbať na ochranu informáci označených za štátne, služobné, bankové, daňové a obchodné tajomstvo, za skutočnosť podliehajúcu šifrovej ochrane informácií a na ochranu osobnosti.

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č.  211/2000 Z. z.

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:

a) 0,20 € za vyhotovenie kópie jednej strany informácie formátu A4 
b) 0,30 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
c) 0,15 € za naskenovanie jednej strany dokumentu
d) obálka:
           formát A6 0,10 €
           formát A5 0,15 €
           formát A4 0,20 €
e) náklady spojené s odoslaním informácie - podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

Informácie zasielané elektronicky a telefonicky sú poskytované bezplatne.

Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne neprekročia 3,50 €.


Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti