Zriaďovateľom Tekovskej knižnice v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj

Služby a poplatky: Poplatky

Poplatky

Poplatky ku Knižničnému a Výpožičnému poriadku zo dňa 26.6.2015

Platný od 1.2.2022

1. Členské poplatky na rok
Dospelí 5,00 €
Študenti SŠ a VŠ 4,00 €
Deti MŠ a ZŠ 2,00 €
Občania nad 62 rokov (dôchodcovia) 2,00 €
Občania nad 70 rokov 1,00 €
Občania ŤZP 1,00 €
Občania ZŤP/S (so sprievodom), slabozrakí bezplatne 
Darcovia krvi (držitelia Zlatej a Diamantovej Jánskeho plakety a Kňazovického medaily) bezplatne
Knižnice bezplatne
Jednorazový poplatok (24 hodín) 1,00 €
 
2. Poplatky za porušenie knižničného poriadku
Strata čitateľského preukazu dospelí
deti
2,00 €
1,00 €
 
Strata knižničného dokumentu náhrada knižničného dokumentu alebo fotokópia dokumentu alebo úhrada dvojnásobku ceny knihy + 2,50 € + manipulačný poplatok:
dospelí - 2,00 €
deti - 1,00 €
Poškodenie knižničného dokumentu náhrada knižničného dokumentu alebo fotokópia poškodených častí dokumentu alebo uhradenie nákladov TK na opravu
Poškodenie čiarového kódu na knižničnom dokumente dospelí
deti
1,00 €
0,50 €
 
Neoznámenie zmeny adresy a osobných údajov
(v prípade, ak knižnici vzniknú náklady na ich zisťovanie)
dospelí
deti
2,00 €
2,00 €
 
 
3. Poplatky za nedodržanie výpožičnej doby (SMS správa alebo písomné upozornenie)
1. upomienka
(písomné upozornenie alebo upozornenie SMS správou)
dospelí
deti
0,50 €
0,30 €
za každý vypožičaný dokument
za každý vypožičaný dokument 
2. upomienka dospelí
deti
0,70 €
0,50 €
za každý vypožičaný dokument
za každý vypožičaný dokument
3. upomienka dospelí
deti
0,80 €
0,60 €
za každý vypožičaný dokument
za každý vypožičaný dokument 
Riaditeľská upomienka  dospelí
deti
8,00 €
5,00 €
+ všetky neuhradené poplatky za predchádzajúce upomienky
Súdne vymáhanie podľa právoplatného rozhodnutia súdu
 
4. Rezervácia knižničného dokumentu
Manipulačný poplatok 0,50 €
 
5. Medziknižničné výpožičné služby (MVS)
vypožičanie knihy 2,50 €
xerokópia dokumentu - manipulačný poplatok + refundácia poplatku za reprografické služby 2,50 €
sken kópie dokumentu TK iným knižniciam - výlučne elektronicky bezplatne
 
6. Medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MMVS)
vypožičanie kníh - refundácia všetkých poplatkou spojených so zabezpečením služby  + záloha 6,50 € 
xerokópia dokumentu - refundácia poplatku stanoveného sprostredkujúcou knižnicou
 
7. Rešeršné služby
poplatok za rešerš 4,00 €
 
8. Reprografické služby
jedna strana A4 0,10 €
jedna strana A3 0,20 €
tlač z tlačiarní - jedna strana A4 0,20 €
   
9. Iné služby
       

Copyright © 2006 - 2024 Tekovská knižnica v Leviciach
Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems | Vyhlásenie o prístupnosti